Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities
1. Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan  de natuurlijke persoon  die lid is van het Nederlands College van Belasting­ adviseurs  of de rechtspersoon waarvan één of meer bestuurders lid zijn van het Nederlands College van Belastingadviseurs.  

2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaar­ den verstaan  de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdrachten verstrekt tot het verrichten van alle mogelijke werkzaamheden behorende tot het gebruikelijke  werkterrein van de belastingadviseur.  

3. Onder werkzaamheden wordt in deze algemene voor­ waarden verstaan  de door opdrachtgever aan opdracht­ nemer opgedragen en door laatstgenoemde aangenomen werkzaamheden die door opdrachtnemer dienen  te worden verricht. Deze werkzaamheden kunnen  onder meer omvatten: het voeren van een (complete) boekhouding c.q. admi­ nistratie ten behoeve van opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop,  het optreden als gemachtigde in fiscale procedures, het adviseren inzake vraagstukken van fiscale en financiële aard, het op deze terreinen verlenen van bijstand aan opdracht­ gever, alsmede alle handelingen, diensten en verrich­ tingen die naar algemeen inzicht en op enig moment dienstig  (kunnen)  zijn in verband  met bedoelde werk­ zaamheden.  

4. Onder levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan  het in het bezit van opdrachtgever stellen van de resultaten van de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden c.q.  ­ indien  dit niet mogelijk is ­ het verrichten  van de opgedragen werkzaamheden.  

Artikel
2: toepasselijkheid
1. Tenzij schriftelijk  uitdrukkelijk  anders  is overeengeko­ men, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven  en werkzaamheden van opdrachtnemer, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen alle daaruit  voortvloeiende of daarop  voort­ bouwende  werkzaamheden en verbintenissen.  

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht  mits en voor zover schriftelijk  door opdrachtnemer en opdrachtge­ ver overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvul­ lingen hebben slechts betrekking  op de desbetref­ fende  overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk  schriftelijk anders  is overeengekomen.  

3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige algemene voorwaarden een overeenkomst werd afgeslo­ ten, wordt geacht  stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten  overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.    

B. PRIJSOPGAVEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Artikel 3 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven  van opdracht­ nemer  zijn tot het moment  van totstandkoming van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in de aanbiedingen of prijsopgaven  aan opdrachtgever uitdrukkelijk  anders  heeft  vermeld.  

2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdracht­ gever komt tot stand  op het moment  dat opdrachtne­ mer de hem opgedragen werkzaamheden mondeling dan wel schriftelijk  aanvaardt, bij voorkeur door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging, of met de uitvoering daarvan op een voor opdrachtgever kenbare wijze aanvangt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.  

3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever te laten weten dat op die overeenkomst deze algemene voor­ waarden van toepassing zijn en tenzij dit reeds eerder was geschied deze vóór of bij het sluiten  van de overeenkomst aan opdrachtgever ter hand te stellen. Indien dit laatste redelijkerwijs niet mogelijk is, dient opdrachtnemer opdrachtgever vóór of uiterlijk bij het sluiten  van de overeenkomst bekend  te maken dat deze algemene voorwaarden bij hem en het secretariaat van het Nederlands College van Belastingadviseurs ter inzage liggen, alsmede dat deze voorwaarden desge­ wenst kosteloos aan hem worden toegezonden.  

4. Onverminderd  hun gehoudenheid tot volledige nako­ ming van de uit de overeenkomst tussen opdrachtne­ mer en opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen gedurende de looptijd van de overeenkomst, zijn opdrachtnemer en opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de overeenkomst schriftelijk  op te zeggen, met inachtneming van een termijn  van tenminste twee werkdagen.  Opdrachtnemer zal van deze bevoegdheid geen gebruik maken,  tenzij er sprake  is van een onwerkbare situatie of een verstoorde  ver­ trouwensrelatie.  

C. VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

Artikel 4 1. Opdrachtnemer voert de hem opgedragen werkzaam­ heden  zorgvuldig en naar beste  weten en kunnen uit met inachtneming van het op enig moment geldende Reglement voor de Beroepsuitoefening van het Nederlands College van Belastingadviseurs. Opdrachtnemer zendt  op schriftelijk  verzoek van opdrachtgever onverwijld aan deze een exemplaar van de laatste versie van dit Reglement toe.  

2. Indien  de werkzaamheden van opdrachtnemer beogen een bepaald (financieel) eindresultaat ten behoeve van opdrachtgever te bewerkstelligen, wordt gezien de aard van de door opdrachtnemer te verrichten  werk­ zaamheden nimmer  gegarandeerd dat dit beoogde resultaat daadwerkelijk  zal worden bereikt.  

3. Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden bij hem in loon­ dienst  zijnde personen in te schakelen. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de opgedragen werkzaamheden of onderdelen daarvan,  waaronder het verwerken van gegevens,  uit te besteden aan of te laten  verrichten  door niet bij hem in loondienst zijnde derden, indien  dit de goede of efficiënte uit­ voering van de opdracht bevordert.  Opdrachtnemer is voor de uitvoering van de werkzaamheden door deze door hem ingeschakelde personen verantwoor­ delijk als ware deze werkzaamheden door opdracht­ nemer  zelf uitgevoerd.  

4. Opdrachtnemer is behoudens dwingendrechtelijke voorschriften  verplicht  tot geheimhouding tegenover derden  die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken  ten aanzien  van alle informatie  die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld, alsmede van de door verwerking daarvan  verkregen resultaten, tenzij opdrachtnemer daarvan  door opdrachtgever schriftelijk  is ontheven.  

5. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld  aan te wenden  voor een ander  doel dan waarvoor zij door opdrachtnemer is verkregen.  

6. Opdrachtnemer is, indien  hij voor zichzelf of een kantoorgenoot  optreedt in een tucht­, civiele­, bestuursrechtelijke of strafprocedure, gerechtigd de door of namens de opdrachtgever verschafte gegevens  en informatie  alsmede andere  gegevens en informatie  waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis  heeft  genomen  aan te wenden,  voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang  kun­ nen zijn voor het voeren van bedoelde procedures.  

D. UURTARIEF EN VERSCHOTTEN

Artikel 5 1. Tenzij schriftelijk  uitdrukkelijk  anders  is overeenge­ komen, wordt een opdracht aanvaard  en worden de overeengekomen werkzaamheden door opdrachtnemer verricht tegen vergoeding van de overeengekomen (uur) tarieven en verschotten, of bij gebreke daarvan de door opdrachtnemer voor de betrokken  werkzaamheden gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbe­ lasting (BTW).  

2. Op schriftelijk  verzoek van opdrachtgever zendt opdrachtnemer aan deze een overzicht toe, waarin opgenomen de door opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven en verschotten.  

3. Indien  de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag,  behoudt opdrachtnemer zich het recht  voor meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien  deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever  wordt ­ tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is ­ vooraf schriftelijk  op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, in welk geval hij binnen  vijf werk­ dagen  schriftelijk  dient  te berichten dat hij zich met de extra werkzaamheden en daarmee samen­ hangende kosten  niet kan verenigen,  bij gebreke waarvan opdrachtnemer bevoegd is de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening  te brengen.  

E. DECLARATIE EN BETALING

Artikel 6 1. Tenzij uitdrukkelijk  schriftelijk  anders  is overeen­ gekomen,  worden de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden tenminste eenmaal per kwartaal aan opdrachtgever gedeclareerd. De declaratie is zodanig gespecificeerd dat opdrachtgever daaruit  voldoende inzicht  verkrijgt in de samenstelling van de com­ ponenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.  

2. Betaling  van de declaratie(s) dient  te geschieden binnen  veertien  dagen  na de op de declaratie ver­ melde  datum. Als dag van betaling  geldt de dag van creditering van de daartoe  door opdrachtnemer kenbaar  gemaakte bankrekening, ofwel de dag van ontvangst  van het bedrag  in contanten.  

3. Indien  de opdrachtgever niet een natuurlijk  persoon is, is deze niet bevoegd zich op schuldvergelijking of compensatie te beroepen.  

4. Reclame  terzake  een door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden  declaratie dient  te geschie­ den binnen  vier weken na de op deze declaratie vermelde  datum. Ieder recht  van reclame  terzake een declaratie vervalt door overschrijding  van deze termijn,  tenzij opdrachtgever aantoont binnen  deze termijn  geen kennis  te hebben kunnen  nemen  van de declaratie en met bekwame spoed  nadien  heeft gereclameerd.  

5. De omvang van de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden wordt vastgesteld aan de hand van de door opdrachtnemer bijgehouden administratieve (tijd) gegevens,  tenzij deze gegevens aantoonbaar onjuist zijn.  

6. Ingeval van niet c.q.  niet tijdige betaling  is opdrachtgever, zonder dat daartoe  enige vooraf­ gaande  ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist,  over het openstaande bedrag  van de decla­ ratie een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand  of een gedeelte daarvan  vanaf de vervalda­ tum tot aan de dag van de algehele  voldoening van het openstaande bedrag.  

7. Indien  opdrachtgever in verzuim is komen voorts, vijftien dagen  na schriftelijke aanmaning door opdrachtnemer, alle schaden en kosten  ten laste  van de opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitenge­ rechtelijke, op de invordering van het openstaande bedrag,  waaronder  begrepen de kosten  van een even­ tuele  faillissementsaanvraag. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief over het verschuldigde bedrag.  Onder de gerechtelijke kosten  zijn begrepen de kosten  van rechtskundige bijstand van opdrachtnemer.  

8. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever betaling  van een voorschot of zeker­ heid voor het nakomen  van diens  verplichtingen te verlangen.  Indien  opdrachtgever niet terstond aan een daartoe  strekkend verzoek van opdrachtnemer voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd diens  werk­ zaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q.  af te breken  totdat  opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet. Zolang opdrachtgever niet aan dit verzoek heeft  voldaan,  is opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe  enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Blijft naar aanleiding van een verzoek van opdrachtnemer een voorschot te betalen of zeker­ heid te stellen  een deugdelijke reactie  binnen  vijf werkdagen  uit, dan is opdrachtnemer gerechtigd schriftelijk  per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer blijft onverminderd het recht  behouden op betaling  van de reeds  door hem verrichte  werkzaamheden en op een aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.  

F.AANLEVERING,  LEVERTIJD EN  AFLEVERING
Artikel 7 1. Behoudens anders  luidende overeenkomst(en) tus­ sen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering  van de benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere  gegevens, waaronder  de benodigde documenten ter vaststelling van de identiteit van opdrachtgever op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen  en financieren van terrorisme, door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal. Het hier gestelde is ook van toepassing op de aflevering van stukken, boeken,  bescheiden e.d. door opdrachtnemer aan opdrachtgever.  

2. Levering dient plaats  te vinden binnen  de overeengeko­ men termijn,  of bij gebreke daarvan binnen  een gelet op de opgedragen werkzaamheden redelijke termijn. Opdrachtgever dient de benodigde documenten ter vaststelling van de identiteit van opdrachtgever op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme  te leveren voorafgaande  aan de dienstverlening, tenzij op grond van de Wet ter voor­ koming van witwassen en financieren van terrorisme een later tijdstip  is toegestaan.  

3. Indien opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere  gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen  c.q. deze niet tijdig of niet volledig ter beschikking van opdrachtnemer stelt,  is opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment  waarop wel voldaan is door opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot aanleveren van stukken, boeken, bescheiden etc.  

4. Opdrachtnemer is gehouden, indien opdrachtgever langer dan vier weken na het totstandkomen van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever in gebreke blijft met aanlevering  van voormelde beschei­ den, opdrachtgever om nadere  informatie  te vragen. Zolang opdrachtnemer zijn werkzaamheden opschort  ten gevolge van het ontbreken c.q. het niet tijdig of niet vol­ doende  aanleveren van bescheiden door opdrachtgever, is opdrachtnemer jegens opdrachtgever niet aanspra­ kelijk voor de daaruit  eventueel voortvloeiende directe of indirecte schade, winstderving,  administratieve of fiscale boete,  verhogingen,  hoe ook genaamd.  

5. Extra kosten,  ontstaan als gevolg van het door de opdrachtgever niet,  niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken  van de door opdrachtnemer verlangde gegevens  of informatie, komen voor rekening  van de opdrachtgever.  

G. RETENTIERECHT

Artikel 8 Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van alle zich in het kader van de opgedragen werkzaamheden onder hem bevindende stukken, boeken,  administratieve en/of andere  gegevens  en overige bescheiden op te schorten totdat  opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan, derhalve inclu­ sief eventueel verschuldigde rente en kosten,  dan wel
var langurl = document.URL.replace('://','').split('/')[1]; var bb_ct_clientName = 'Companywebshop'; if(langurl != 'nl') bb_ct_clientName = 'nvt'; var bb_ct_checkThirdPartyCookie = 'COOKIELAW'; var bb_ct_checkThirdPartyCookieDiv = 'wsa-cookielaw'; try { window.addEventListener('load', CheckBBOptInCookie, false); } catch (e) { window.attachEvent('onload', CheckBBOptInCookie); }